Điều khoản sử dụng

Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để sử dụng https://xnxxvt.com/, trừ khi tuổi trưởng thành trong phạm vi quyền lực của bạn lớn hơn mười tám (18) tuổi, trong trường hợp đó bạn phải ít nhất tuổi của đa số trong thẩm quyền của bạn.

Việc sử dụng trang web không được phép khi bị pháp luật nghiêm cấm.